ค่านายหน้าที่กำหนดจากการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ประมาณ 10% – 15% ของสัญญาทั้งหมด ขึ้นอยู่กับความยาวของสัญญา

ค่านายหน้าที่กำหนดจากการขายอสังหาริมทรัพย์

  • 10% ของราคาขาย (น้อยกว่า ห้าแสนบาท)
  • 7% ของราคาขาย (มากกว่า ห้าแสนหนึ่งบาท และ น้อยกว่า 1 ล้านบาท)
  • 5% ของราคาขาย (มากกว่า 1 ล้านหนึ่งบาท และ น้อยกว่า 5 ล้านบาท)
  • 4% ของราคาขาย (มากกว่า 5 ล้านหนึ่งบาท และ น้อยกว่า 30 ล้านบาท)
  • 3% ของราคาขาย (มากกว่า 30 ล้านหนึ่งบาท)